ข้อมูลนักวิจัย

ศิวัตม์  กมลคุณานนท์

ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์

วิศวกรรมบริหารานก่อสร้าง
5 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Siwat Kamonkunanon
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • Mobile 055416629 ต่อ 11 , 094-6355600
  • Email siwat3003@gmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2542

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2549

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง