ข้อมูลนักวิจัย

ธนวัฒน์ สอนเณร

อ.ธนวัฒน์ สอนเณร

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
2 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Thanawat Sornnen
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • Mobile 055416629 ต่อ 14 , 0825852953
  • Email sornnen@hotmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2543

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2552

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง