ข้อมูลนักวิจัย

รัชดา คำจริง

ผศ. ดร.รัชดา คำจริง

เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
5 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Ratchada Kamching
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 055416601-10 ต่อ 1370,1642 , 0918374808
  • Email k.ratchada.ae25@gmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2547

  • ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2549

  • ปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2559

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง