ข้อมูลนักวิจัย : เจนศักดิ์ คชนิล

ผลงานการวิจัย

# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำงานวิจัย สถานะ
การประเมินและการเสริมสมรรถนะความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 2559

งานวิจัยทำสำเร็จ

โครงการวิจัยเพื่อค้นหาโจทย์ในสถานประกอบการ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลปะยนต์การ (อุตรดิตถ์)” 2560

งานวิจัยทำสำเร็จ

การวิเคราะห์โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแรงแผ่นดินไหวสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 2560

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การศึกษาเทคนิคการเสริมกำลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหวในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 2560

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การประเมินความต้านทานแรงแผ่นดินไหวตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ-1303-57) ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 2560

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชนด้วยรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษา: พื้นที่ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2560

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การเสริมสร้างกำลังอาคารคอนกรีต เสริมเหล็กที่มีความสำคัญระดับสูงมากให้ต้านทานแรงแผ่นดินไหวในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 2561

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2561

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การศึกษาเทคนิคการเสริมกำลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหวในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 2558

งานวิจัยทำสำเร็จ

การศึกษาความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 2562

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การออกแบบและพัฒนาเครื่องชั่ง และบรรจุข้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน 2562

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การพัฒนาคอนกรีตที่สามารถต้านทานกรดสำหรับประยุกต์ใช้ในฟาร์มสุกร 2563

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์