ข้อมูลนักวิจัย : เจนศักดิ์ คชนิล

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชนด้วยรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษา: พื้นที่ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : เจนศักดิ์ คชนิล ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 6 “ศิลปวัฒนธรรมวิจัยเพื่อประเทศไทย 4.0” ปี (2560)
วันที่ตีพิมพ์ : 26-27 ม.ค. 2560
หน้าที่ : 1086-1101
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
ผู้ร่วมวิจัย
อาจารย์ ดร.กณพ วัฒนา