ข้อมูลนักวิจัย : เจนศักดิ์ คชนิล

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การประเมินความต้านทานแรงแผ่นดินไหวตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ-1303-57) ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : เจนศักดิ์ คชนิล ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 ปี (2560)
วันที่ตีพิมพ์ : 22 ธ.ค. 2560
หน้าที่ : 59-60
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :