ข้อมูลนักวิจัย : เจนศักดิ์ คชนิล

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การศึกษาความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : เจนศักดิ์ คชนิล ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยนครปฐม “วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive society” ปี (2562)
วันที่ตีพิมพ์ : 11-12 ก.ค. 62
หน้าที่ : 1909-1919
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
การศึกษานี้ มุ่งเพื่อศึกษาความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่พักอาศัย โดยใช้เครื่องมือในการศึกษา คือแบบสอบถาม 5 ระดับความคิดเห็น ดำเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มข้าราชการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 363 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ประชาชนมีความต้องการบ้านเดี่ยวราคา 1 - 1.5 ล้านบาท มี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ เป็นบ้าน 2 ชั้น โครงสร้างหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตกแต่งแบบทันสมัย ทาสีแบบเรียบไม่มีลวดลาย การจัดสวนรอบนอกตัวบ้าน มีที่จอดรถ 2 คัน และมีอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับเด็ก ปัจจัยสำคัญที่สุดในด้านภาพรวมคือ ค้านราคา (Mean = 428) ปัจจัยสำคัญได้แก่ บ้านได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม (Mean = 4.84) ราคาขายต่ำ (Mean = 4.73) โครงสร้างบ้านมีความคงทนแข็งแรง (Mean = 4.68) คอมพิวเตอร์ในการเลือกแบบบ้าน (Mean = 4.65) มีเว็บไซด์ให้เข้าชมและมีข้อมูลที่สามารถดึงดูดความสนใจได้ (Mean =4.57) ความรวดเร็วและชัดเจนของผู้ให้บริการที่ครบถ้วน (Mean = 4.54) เงินดาวน์ต่ำ (Mean = 4.49) ราคาขายตามท้องตลาด (Mean = 4,46) มีตัวแทนธนาคารให้คำปรึกษาทางการเงิน (Mean = 4.41) และสไตล์/ รูปแบบบ้าน มีความทันสมัย (Mean = 4.35) เรียงตามลำดับ
คำสำคัญ: ความต้องการ ปัจจัย ที่พักอาศัย บ้านเดี่ยว
หมายเหตุ :
ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ธนภูมิ เฟื่องเพียร
นายปัญจพล ไทยปิยะ

เอกสารประกอบ