ข้อมูลนักวิจัย : สิงหา ปรารมภ์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้สัก กรณีศึกษา กลุ่มศิลปหัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านปากดง
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : สิงหา ปรารมภ์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปี (2560)
วันที่ตีพิมพ์ : ม.ค.-มิ.ย. 2560
หน้าที่ : 73-80
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.6
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :