ข้อมูลนักวิจัย : พจน์ ชัยอ้าย

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การสร้างโปรแกรมจำลองการวิเคราะห์กระแสลัดวงจรของระบบไฟฟ้ากำลังด้วยโปรแกรม เพาเวอร์เวิลส์ในเขตภาคเหนือ
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : พจน์ ชัยอ้าย ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการเทคโนโลยี อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 I-TECH CON 3rd คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี (2560)
วันที่ตีพิมพ์ : 20-21 ก.ค. 2560
หน้าที่ : 163-166
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์