ข้อมูลนักวิจัย : อภิศักดิ์ พรหมฝาย

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหุ่นยนต์ติดตามผู้สูงอายุผ่านไคเนคด้วยการควบคุมแบบฟัซชี
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : อภิศักดิ์ พรหมฝาย ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 ปี (2560)
วันที่ตีพิมพ์ : เม.ย. - มิ.ย. 2560
หน้าที่ : 329-337
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.8
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :