ข้อมูลนักวิจัย : พงษ์ธร วิจิตรกูล

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : แบบจำลองรูปแบบการเผาตอซังข้าวเพื่อศึกษาแนวทางลดความรุนแรงของไฟ
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : พงษ์ธร วิจิตรกูล ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3 (NCITE 2017) ปี (2560)
วันที่ตีพิมพ์ : 3-4 พ.ค. 2560
หน้าที่ : 316-327
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :

เอกสารประกอบ