ข้อมูลนักวิจัย : อิสริยพร หลวงหาญ

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อขบวนรถไฟเส้นทางอุตรดิตถ์- กรุงเทพฯ
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : อิสริยพร หลวงหาญ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 6 “ศิลปวัฒนธรรมวิจัยเพื่อประเทศไทย 4.0” ปี (2560)
วันที่ตีพิมพ์ : 26-27 ม.ค. 2560
หน้าที่ : 1078-1085
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
ผู้ร่วมวิจัย
อาจารย์ ดร.กณพ วัฒนา