ข้อมูลนักวิจัย : เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : ผลกระทบของความเครียดในการทำงานต่อประสิทธิภาพการทำงานและแนวทางจัดการความเครียดในการทำงานของบุคลากรในสายงานก่อสร้าง กรณีศึกษา: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ปี (2560)
วันที่ตีพิมพ์ : 18-20 ก.ค. 2560
หน้าที่ : 191
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :