ข้อมูลนักวิจัย : สิทธินันท์ ทองศิริ

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : Database System Development for Creating Clusters of Information Exchange on Rew Materials and Herbs Processing In Uttaradit Province, Thailang
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : สิทธินันท์ ทองศิริ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Proceedings of the 5th International Conference on Information and Education Technology ปี (2560)
วันที่ตีพิมพ์ : 10-12 Jan. 2017
หน้าที่ : 117-120
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.4
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :

เอกสารประกอบ