ข้อมูลนักวิจัย : กันต์ อินทุวงศ์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การประเมินประสิทธิภาพโซ่อุปทานการค้าทุเรียนอุตรดิตถ์ เพื่อศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งออกผ่านเส้นทางการค้าภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม-เขตปกครองตนเองกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : กันต์ อินทุวงศ์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand research Expro 2017) Proceedings ปี (2560)
วันที่ตีพิมพ์ : 23-27 ส.ค. 2560
หน้าที่ : 319-328
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ไพโรจน์ นะเที่ยง
ผศ.ดุษฎี บุญธรรม