ข้อมูลนักวิจัย : พิทักษ์ คล้ายชม

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมการสกัดน้ำมัน CNSL เพื่อเพิ่มมูลค่าเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูป
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand research Expro 2017) Proceedings ปี (2560)
วันที่ตีพิมพ์ : 23-27 ส.ค. 2560
หน้าที่ : 271-279
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
ผู้วิจัยร่วม
ผศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์
ผศ.ไพโรจน์ นะเที่ยง