ข้อมูลนักวิจัย : ไพโรจน์ นะเที่ยง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานเข่งไม้ไผ่ สู่การสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : ไพโรจน์ นะเที่ยง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand research Expro 2017) Proceedings ปี (2560)
วันที่ตีพิมพ์ : 23-27 ส.ค. 60
หน้าที่ : 335-346
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
ผู้วิจัยร่วม
ผศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์
ผศ.ดุษฎี บุญธรรม