ข้อมูลนักวิจัย : อรุณเดช บุญสูง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การศึกษาศักยภาพของวัสดุควบคุมกำลังต่ำ (CLSM) จากกากดินขาวสำหรับงานโครงสร้างชั้นทาง
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : อรุณเดช บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปี (2560)
วันที่ตีพิมพ์ : 7-8 ธ.ค. 2560
หน้าที่ : 439-448
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :