ข้อมูลนักวิจัย : ดุษฎี บุญธรรม

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้กับเหง้าสัปปะรด กรณีศึกษากลุ่มผู้ปลูกสัปปะรดห้วยมุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand research Expro 2017) Proceedings ปี (2560)
วันที่ตีพิมพ์ : 23-27 ส.ค. 60
หน้าที่ : 329-334
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์
ผศ.ไพโรจน์นะเที่ยง