ค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก :

ผลงานวิจัย

ปีที่ทำวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
2558 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการแหล... ผศ.ครรชิต พิระภาค ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2558 การออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์... ผศ.ธนภูมิ เฟื่องเพียร ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2558 การเลือกตำแหน่งที่ตั้งศูนย์กระจายสิ... อ.วราภรณ์ ชนะพรมมา ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
2558 การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ประกอ... ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2558 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการค้าและก... อ.ภานุวัฒน์ ขันจา ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2558 การพัฒนาระบบท่องเที่ยวเสมือนจริงสอง... อ.วรพล มะโนสร้อย ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2558 การพัฒนากระบวนการถ่ายภาพวัตถุและสถา... ผศ. ดร.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2558 สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ Interactive... ดร.สันติ บุญทัศนกุล ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
2558 การประเมินความพร้อมและการเตรียมตัวข... อ.สารัลย์ กระจง ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2558 การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต โด... อ.วราภรณ์ ชนะพรมมา ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2558 การศึกษาการวิเคราะห์ความเพี้ยนของวง... ผศ.ทวีศักดิ์ วรจักร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2558 การเปรียบเทียบเครื่องอบแห้งแบบรับรั... ผศ. ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยแลัพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2558 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์การปลูก... อ.ภัทร์อร ฟองสินธุ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2558 การสร้างโปรแกรมจำลอง ควบคุมการส่งจ่... ผศ.พจน์ ชัยอ้าย ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2558 อิทธิพลของปริมาณน้ำที่มีต่อคุณบัติท... รศ.อรุณเดช บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2558 การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับไฟ... ผศ. ดร.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2558 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของ... อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2558 การเลือกกิจกรรมความปลอดภัยในงานก่อส... ผศ. ดร.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2557 การสำรวจความส่องสว่างภายในห้องบรรยา... ผศ.ธนภูมิ เฟื่องเพียร ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2559 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการประม... ผศ.กฤษพงค ฟองสินธุ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2559 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดก... อ.สิทธินันท์ ทองศิริ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2559 การประเมินและการเสริมสมรรถนะความต้า... ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2559 คุณสมบัติด้านกำลังในสนามของวัสดุควบ... รศ.อรุณเดช บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2559 การพัฒนาตู้อบกำมะถันและระบบบำบัดก๊า... ผศ. ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2559 การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากกระบวนก... อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์