ข้อมูลนักวิจัย : พจน์ ชัยอ้าย

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การสร้างโปรแกรมจำลอง ควบคุมการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าเขตภาคเหนือ
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : พจน์ ชัยอ้าย ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 40,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
29 พฤษภาคม 2558 – พฤษภาคม 2559