ข้อมูลนักวิจัย : ภานุวัฒน์ ขันจา

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการค้าและการท่องเที่ยว ไทย สปป.ลาว กรณีศึกษาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : ภานุวัฒน์ ขันจา ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 45,750.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (30 เมษายน 2558 –กันยายน 2558)