ข้อมูลนักวิจัย : ศิวัตม์ กมลคุณานนท์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การเลือกกิจกรรมความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 45,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (29 พฤษภาคม 2558– พฤษภาคม 2559)