ข้อมูลนักวิจัย : สารัลย์ กระจง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การประเมินความพร้อมและการเตรียมตัวของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในเขตภาคเหนือเพื่อก้าวสู่อาชีพวิศวกรและอาชีพนักสำรวจในประชาคมอาเซียน
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : สารัลย์ กระจง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 45,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (30 เมษายน 2558 –กันยายน 2558)