ข้อมูลนักวิจัย : พงษ์ธร วิจิตรกูล

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของไฟในการเผาตอซังข้าวบริเวณพื้นที่นาข้าว ตำบลบ่อพระ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : พงษ์ธร วิจิตรกูล ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 45,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (29 พ.ค. 2558 – พ.ค. 2559)