ข้อมูลนักวิจัย : ครรชิต พิระภาค

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการแหล่งน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของบริเวณ ด่านถาวรภูดู่ ตำบลบ้านม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : ครรชิต พิระภาค ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 150,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา ( 30 เมษายน 2558 –กันยายน 2558)