ข้อมูลนักวิจัย : วรพล มะโนสร้อย

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบท่องเที่ยวเสมือนจริงสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ตามเส้นทางการท่องเที่ยวจากลับแลภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ สู่อาเซียน
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : วรพล มะโนสร้อย ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 42,500.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (30 เมษายน 2558 –กันยายน 2558)