ข้อมูลนักวิจัย : ทวีศักดิ์ วรจักร์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การศึกษาการวิเคราะห์ความเพี้ยนของวงจรขยายมอสเฟตแบบปลายเดี่ยว
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : ทวีศักดิ์ วรจักร์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 60,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
5 มิถุนายน 2558 -มิถุนายน 2559