ข้อมูลนักวิจัย : สิทธินันท์ ทองศิริ

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลโซ่อุปทานการกระจายสินค้าของโรงสีข้าว จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2559
ผู้จัดทำ : สิทธินันท์ ทองศิริ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 176,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (12 ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560)