ข้อมูลนักวิจัย : ธนภูมิ เฟื่องเพียร

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดการใช้พลังงานกระแสหลักในชุดอาคารจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : ธนภูมิ เฟื่องเพียร ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 40,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา ( 30 เม.ย. 2558 – ก.ย. 2558)