ค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก :

ผลงานวิจัย ( ประเภท : การประชุมวิชาการระดับชาติ)

ปีที่ทำวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
2560 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิต... ผศ. ดร.ไพโรจน์ นะเที่ยง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand research Expro 2017) Proceedings
2560 การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้กับเ... ผศ.ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand research Expro 2017) Proceedings
2560 การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมการ... อ.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand research Expro 2017) Proceedings
2560 การสร้างโปรแกรมจำลองการวิเคราะห์กระ... ผศ.พจน์ ชัยอ้าย ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการเทคโนโลยี อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 I-TECH CON 3rd คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2560 การศึกษาศักยภาพของวัสดุควบคุมกำลังต... ผศ.อรุณเดช บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
2560 การประเมินประสิทธิภาพโซ่อุปทานการค้... รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand research Expro 2017) Proceedings
2560 ผลของการขัดสีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง... ผศ.อรุณเดช บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3 (NCITE 2017)
2560 การจัดรูปแบบและรายการก่อสร้าง โดยใช... ดร.กณพ วัฒนา ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3 (NCITE 2017)
2560 การวิเคราะห์โครงสร้างอาคารคอนกรีตเส... ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3 (NCITE 2017)
2560 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางไกลช่วยควบคุ... ดร.ปกรณ์ เข็มมงคล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3 (NCITE 2017)
2560 แบบจำลองรูปแบบการเผาตอซังข้าวเพื่อศ... อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3 (NCITE 2017)
2560 การผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากเปลือกเม็ด... ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
2560 การประเมินความต้านทานแรงแผ่นดินไหวต... ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4
2560 ผลกระทบของความเครียดในการทำงานต่อปร... ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้า... ผศ.กฤษพงค ฟองสินธุ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
2560 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการอน... ดร.กณพ วัฒนา ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
2560 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชนด้วยรางร... ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 6 “ศิลปวัฒนธรรมวิจัยเพื่อประเทศไทย 4.0”
2560 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อข... อ.อิสริยพร หลวงหาญ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 6 “ศิลปวัฒนธรรมวิจัยเพื่อประเทศไทย 4.0”
2560 ปัจจัยในการสร้างระบบบำบัดมลพิษทางอา... ผศ. ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Proceeding) “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา”
2560 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องอัดขย... อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Proceeding) “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา”
2560 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดถ่านแบบก... อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Proceeding) “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา”
2560 การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์จากขยะเพื่อ... ผศ.สิงหา ปรารมภ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Proceeding) “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา”
2560 การจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงเ... อ.อนุชา ริกากรณ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Proceeding) “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา”
2560 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้... อ.อุสุมา พันไพศาล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Proceeding) “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา”
2560 รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแก... ผศ.สิงหา ปรารมภ์ ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Proceeding) “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา”