ค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก :

ผลงานวิจัย

ปีที่ทำวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
2560 The emulation performance of fault... ผศ.พจน์ ชัยอ้าย ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Engineering international conference 6th Mini Symposium proceeding, Indonesia
2560 Improvement of Airflow Distribution... ผศ. ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( ผู้ร่วมวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ Energy Procedia
2560 Utilization of Biomass Energy in Dr... ผศ. ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ Energy Procedia
2560 Medias for Thai tourism in Thailand... ดร.สันติ บุญทัศนกุล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ประเทศรัสเซีย
2560 Product Formulation and Quality of... ผศ.ดุษฎี บุญธรรม ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 24th International congress on Sericulture and Silk Industy
2560 Product Formulation and Quality of... ผศ.ดุษฎี บุญธรรม ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 24th International congress on sericulture and silk industry
2561 Design and Development of the Steam... ดร.กาญจนา ดาวเด่น ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International &National Research conference on “Diversity, Environment, Science, Technology and Innovation for Development”
2561 Developing Shallot Chemical Mixer t... รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ URU International conference on Science and Technology 2018 (URUICST2018)
2561 The adoption of appropriate technol... อ.วาทิต วงษ์ดอกไม้ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6 Asian Academic Society International Conference (AASIC), Mae Fah Luang University
2561 Optimal Planning for Purchase and S... ผศ.ศุทธินี กล่อมแสร์ ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 32nd European Conference on Modelling and Simulation (ECMS2018)
2561 Information technology development... อ.สิทธินันท์ ทองศิริ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Proceedings of 2018 5th Asian Conference on Engineering and Natural Science (ACENS2018), Osaka, Japan
2561 New Realization of Single CFCTA-Bas... ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2018 3rd International Conference on Control and Robotics Engineering
2561 การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์... ผศ.ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารเกษตร ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
2561 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมใน... ผศ.ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 29 ฉบับที่ 2
2561 การประยุกต์ใช้แผนภูมิสายธารคุณค่าใน... ผศ.ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพฯ
2561 การกำหนดตัวแบบอัตราค่าขนส่งสินค้าผล... อ.อิสริยพร หลวงหาญ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องการประชุม สัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัด การโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2561 การศึกษาส่วนผสมที่เหมาะสมของผลิตภัณ... ผศ.ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการเกษตร ปีที่ 36 ฉบับที่ 3
2561 การเปรียบเทียบธาตุผสมและคุณสมบัติเช... ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2561
2561 การพัฒนาเครื่องกรอด้ายแบบดรัมสำหรับ... ผศ.ศุทธินี กล่อมแสร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: เทพสตรี I-TECH ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
2561 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อก... อ.สุภัตรา ปินจันทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการเทคโนโลยี อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4.0 เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2561 การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับกร... อ.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 11 ฉบับ 2
2561 การเพิ่มประสิทธิภาพเตาถลุงสินแร่เหล... อ.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
2561 การระบุตำแหน่งภายในอาคารโดยใช้สัญญา... อ.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
2561 การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวตรวจจับตำแห... อ.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
2561 การหาค่าระดับความเอียงที่เหมาะสมที่... ผศ.อภิศักดิ์ พรหมฝาย ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต ร่มเกล้า