ข้อมูลนักวิจัย : ดุษฎี บุญธรรม

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : Product Formulation and Quality of Mulberry Mixed Tea
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : ดุษฎี บุญธรรม ( ผู้ร่วมวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : 24th International congress on Sericulture and Silk Industy ปี (2017)
วันที่ตีพิมพ์ : 2017
หน้าที่ : 1-16
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.4
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :