ข้อมูลนักวิจัย : ดุษฎี บุญธรรม

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการตรวจสอบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
ปีที่จัดทำ : 2561
ผู้จัดทำ : ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 ปี (2561)
วันที่ตีพิมพ์ : เม.ย. - มิ.ย. 2561
หน้าที่ : 17-26
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.8
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
TCI กลุ่ม 1

ลิงค์บทความ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/eit-researchjournal/article/view/113840/88435

ลิงค์ TCI
https://www.tci-thaijo.org/index.php/eit-researchjournal/article/view/113840