ข้อมูลนักวิจัย : ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : Utilization of Biomass Energy in Drying of Glutinous Rice Crackers
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับนานาชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Energy Procedia ปี (2017)
วันที่ตีพิมพ์ : 25-26 May 2017
หน้าที่ : 331-336
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 1
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
(ScieneDirect)