ข้อมูลนักวิจัย : ไชยยันต์ ชนะพรมมา

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : New Realization of Single CFCTA-Based Voltage-Mode Multifunction Filter
ปีที่จัดทำ : 2561
ผู้จัดทำ : ไชยยันต์ ชนะพรมมา ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : 2018 3rd International Conference on Control and Robotics Engineering ปี (2561)
วันที่ตีพิมพ์ : 20-23 April 2018
หน้าที่ : 201-204
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.4
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :