ข้อมูลนักวิจัย : สันติ บุญทัศนกุล

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : Medias for Thai tourism in Thailand 4.0
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : สันติ บุญทัศนกุล ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ประเทศรัสเซีย ปี (2017)
วันที่ตีพิมพ์ : 2017
หน้าที่ : 114-118
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.4
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :