ข้อมูลนักวิจัย : กันต์ อินทุวงศ์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : Developing Shallot Chemical Mixer through Mutually Incorporated Technology Transfer Technique
ปีที่จัดทำ : 2561
ผู้จัดทำ : กันต์ อินทุวงศ์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : URU International conference on Science and Technology 2018 (URUICST2018) ปี (2561)
วันที่ตีพิมพ์ : 2-3 Aug 2018
หน้าที่ : 175-181
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.4
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :