ข้อมูลนักวิจัย : พิทักษ์ คล้ายชม

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การเพิ่มประสิทธิภาพเตาถลุงสินแร่เหล็กน้ำพี้แบบคิวโปลาด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ
ปีที่จัดทำ : 2561
ผู้จัดทำ : พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ปี (2561)
วันที่ตีพิมพ์ : ก.ค.-ธ.ค. 2561
หน้าที่ : 49-59
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.8
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
TCI กลุ่ม 1

ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.อภิศักดิ์ พรหมฝาย
ผศ.ไพโรจน์ นะเที่ยง

ลิงค์บทความ
file:///C:/Users/Owner/Desktop/142526-Article%20Text-449880-2-10-20190304.pdf