ข้อมูลนักวิจัย : สิทธินันท์ ทองศิริ

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : Information technology development for logistic data management of Tor Parsert Uttaradit Rice Mill Co., Ltd.
ปีที่จัดทำ : 2561
ผู้จัดทำ : สิทธินันท์ ทองศิริ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Proceedings of 2018 5th Asian Conference on Engineering and Natural Science (ACENS2018), Osaka, Japan ปี (2561)
วันที่ตีพิมพ์ : 6-8 February 2018
หน้าที่ :
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.4
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :