ข้อมูลนักวิจัย : ดุษฎี บุญธรรม

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชาชงใบหม่อนผสมผลหม่อนโดยวิธีสภาวะเร่ง
ปีที่จัดทำ : 2561
ผู้จัดทำ : ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารเกษตร ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ปี (2561)
วันที่ตีพิมพ์ : มกราคม 2561
หน้าที่ : 157-166
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.8
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
TCI กลุ่ม 1

ลิงค์บทความ
http://journal.agri.cmu.ac.th/content.asp?JID=138&CID=1082

ลิงค์ TCI
https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=214390