ข้อมูลนักวิจัย : พิทักษ์ คล้ายชม

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวตรวจจับตำแหน่งของผู้นำเสนอสำหรับควบคุมเครื่องฉายไฟติดตาม
ปีที่จัดทำ : 2561
ผู้จัดทำ : พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ปี (2561)
วันที่ตีพิมพ์ : ม.ค. – มิ.ย. 2561
หน้าที่ : 87-97
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.8
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
TCI กลุ่ม 1

ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.อภิศักดิ์ พรหมฝาย

ลิงค์บทความ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/issue/view/10672