ข้อมูลนักวิจัย : ศุทธินี กล่อมแสร์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : Optimal Planning for Purchase and Storage with Multiple Transportation Types for Concentrated Latex Under Age-Dependent Constraint
ปีที่จัดทำ : 2561
ผู้จัดทำ : ศุทธินี กล่อมแสร์ ( ผู้ร่วมวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : 32nd European Conference on Modelling and Simulation (ECMS2018) ปี (2561)
วันที่ตีพิมพ์ : 22-25 May 2018
หน้าที่ : 311-316
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.4
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :