ข้อมูลนักวิจัย : พิทักษ์ คล้ายชม

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับกระบวนการอบแห้งแป้งมันสำปะหลัง
ปีที่จัดทำ : 2561
ผู้จัดทำ : พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 11 ฉบับ 2 ปี (2561)
วันที่ตีพิมพ์ : ก.ค.-ธ.ค. 2561
หน้าที่ : ก.ค.-ธ.ค. 61
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.8
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
TCI กลุ่ม 1

ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.อภิศักดิ์ พรหมฝาย
ผศ.ไพโรจน์ นะเที่ยง