ข้อมูลนักวิจัย : วาทิต วงษ์ดอกไม้

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : The adoption of appropriate technology model for harvesting the organic rice in the new theory farming
ปีที่จัดทำ : 2561
ผู้จัดทำ : วาทิต วงษ์ดอกไม้ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : 6 Asian Academic Society International Conference (AASIC), Mae Fah Luang University ปี (2561)
วันที่ตีพิมพ์ : 8-10 Nov. 2018
หน้าที่ : 167
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.4
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
ผู้ร่วมวิจัย
ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง
อ.ปริญญา ดีรัศมี