ค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก :

ผลงานวิจัย ( ผลสำเร็จ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์)

ปีที่ทำวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
2560 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องอัดขย... อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Proceeding) “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา”
2560 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดถ่านแบบก... อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Proceeding) “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา”
2560 การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์จากขยะเพื่อ... ผศ.สิงหา ปรารมภ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Proceeding) “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา”
2560 การจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงเ... อ.อนุชา ริกากรณ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Proceeding) “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา”
2560 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้... อ.อุสุมา พันไพศาล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Proceeding) “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา”
2560 รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแก... ผศ.สิงหา ปรารมภ์ ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Proceeding) “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา”
2560 การศึกษาสัญญาณผิดเพี้ยนของตัว ทรานส... ผศ.ทวีศักดิ์ วรจักร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 และการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
2560 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการประม... ผศ.กฤษพงค ฟองสินธุ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน”
2560 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์การปลูก... อ.ภัทร์อร ฟองสินธุ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน”
2560 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสา... ผศ. ดร.อังกาบ บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
2560 การส่งเสริมการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณ... ผศ. ดร.อังกาบ บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
2560 การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิ... ผศ. ดร.วีระพล คงนุ่น ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
2560 The emulation performance of fault... ผศ.พจน์ ชัยอ้าย ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Engineering international conference 6th Mini Symposium proceeding, Indonesia
2560 Improvement of Airflow Distribution... ผศ. ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( ผู้ร่วมวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ Energy Procedia
2560 Utilization of Biomass Energy in Dr... ผศ. ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ Energy Procedia
2560 Medias for Thai tourism in Thailand... ดร.สันติ บุญทัศนกุล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ประเทศรัสเซีย
2560 Product Formulation and Quality of... ผศ. ดร.ดุษฎี บุญธรรม ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 24th International congress on Sericulture and Silk Industy
2560 Product Formulation and Quality of... ผศ. ดร.ดุษฎี บุญธรรม ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 24th International congress on sericulture and silk industry
2561 Design and Development of the Steam... ผศ. ดร.กาญจนา ดาวเด่น ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International &National Research conference on “Diversity, Environment, Science, Technology and Innovation for Development”
2561 Developing Shallot Chemical Mixer t... รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ URU International conference on Science and Technology 2018 (URUICST2018)
2561 The adoption of appropriate technol... อ.วาทิต วงษ์ดอกไม้ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6 Asian Academic Society International Conference (AASIC), Mae Fah Luang University
2561 Optimal Planning for Purchase and S... ผศ.ศุทธินี กล่อมแสร์ ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 32nd European Conference on Modelling and Simulation (ECMS2018)
2561 Information technology development... อ.สิทธินันท์ ทองศิริ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Proceedings of 2018 5th Asian Conference on Engineering and Natural Science (ACENS2018), Osaka, Japan
2561 New Realization of Single CFCTA-Bas... ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2018 3rd International Conference on Control and Robotics Engineering
2561 การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์... ผศ. ดร.ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารเกษตร ปีที่ 34 ฉบับที่ 1