ข้อมูลนักวิจัย : พจน์ ชัยอ้าย

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : The emulation performance of fault analysis in power system using program power world in northern Thailand
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : พจน์ ชัยอ้าย ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Engineering international conference 6th Mini Symposium proceeding, Indonesia ปี (2017)
วันที่ตีพิมพ์ : 11 ต.ค. 2560
หน้าที่ : 3-6
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.4
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :