ข้อมูลนักวิจัย : ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : Improvement of Airflow Distribution in a Glutinous Rice Cracker Drying Cabinet
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( ผู้ร่วมวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับนานาชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Energy Procedia ปี (2017)
วันที่ตีพิมพ์ : 15-26 May 2017
หน้าที่ : 325-330
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 1
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
(ScieneDirect)