ค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก :

ผลงานวิจัย ( ผลสำเร็จ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์)

ปีที่ทำวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
2564 Development of Agricultural Sprayin... ผศ. ดร.กาญจนา ดาวเด่น ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ Nat. Volatiles & Essent. Oils, 2021; 8(5)
2564 Development of Medium-Sized Multipu... ผศ. ดร.กาญจนา ดาวเด่น ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ Nat. Volatiles & Essent. Oils, 8(5)
2564 Salt Mist Generation Control Unit (... อ.ธนวัฒน์ สอนเณร ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ International Journal of Research Publications, 86(1)
2564 New method to design feedback ampli... ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ International Journal of Electronics and Communications (AEUE), 132 (2021) 153616
2564 การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่... อ.อุสุมา พันไพศาล ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น), 16(2)
2564 ความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบค่ากำลัง... รศ.อรุณเดช บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 44(4)
2564 การพัฒนาเครื่องป้อนเชื้อเพลิงชีวมวล... ผศ. ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ Life Sciences and Environment Journal 2021, 22(2)
2564 Chemical Fertilizer Inventory Manag... ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ NU. International Journal of Science, 18(2)
2564 Development of a System for Recordi... ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ NU. International Journal of Science, 18(2)
2564 การจัดการกากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพาน... ผศ. ดร.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ
2564 การออกแบบอุปกรณ์เปิดม่านพิธีอัตโนมั... ผศ. ดร.อำนาจ ตงติ๊บ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมทางวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564 “ความท้าทายทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่นวิถีใหม่”
2564 การออกแบบและพัฒนาเครื่องกรีดเนื้อมะ... อ.นัฐพงษ์ เนินชัด ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมทางวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564 “ความท้าทายทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่นวิถีใหม่” มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย
2564 การออกแบบและสร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮ... อ.ยสินทินี เอมหยวก ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุม ทางวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564 “ความท้าทายทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่นวิถีใหม่” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2564 การออกแบบจุดหมายตาจากฟางข้าวเพื่อส่... ผศ. ดร.อังกาบ บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการ The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
2564 การพัฒนาเครื่องอบแห้งโดยใช้ความร้อน... ผศ. ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการ The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
2564 การจัดการเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมผลิต... รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการ The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2564 การเพิ่มมูลค่าใบสับปะรดเหลือทิ้งทาง... ผศ. ดร.ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการ The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
2564 ยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนบ้านค้างปิน... อ.ยสินทินี เอมหยวก ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการ The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
2564 การพัฒนาเครื่องทอดไก่กึ่งอัตโนมัติด... อ.วาทิต วงษ์ดอกไม้ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2564 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าห่มสำล... ผศ.สิงหา ปรารมภ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2564 ปัญหาการวิบัติของผิวทางคอนกรีตรอบอ่... รศ.อรุณเดช บุญสูง ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
2564 การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศและคว... ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26 “วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด” สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2564 การประยุกต์ใช้ความเป็นจริงเสมือนแบบ... ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2564 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์อุตสาหกร... อ.ยสินทินี เอมหยวก ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2564 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับเกษตรก... ผศ. ดร.ชัชพล เกษวิริยะกิจ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยพะเยา