ข้อมูลนักวิจัย : กาญจนา ดาวเด่น

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : Development of Medium-Sized Multipurpose Agriculture Vehicle
ปีที่จัดทำ : 2564
ผู้จัดทำ : กาญจนา ดาวเด่น ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับนานาชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Nat. Volatiles & Essent. Oils, 8(5) ปี (2021)
วันที่ตีพิมพ์ : 2021
หน้าที่ : 8249-8258
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 1.00
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
In this decade, the farmers in Thailand suffered from a labour shortage, loss during harvest, improved productivity and increased cost of the farming part. The rice crop plots of the northeast province have been set to the case study. This research aimed to develop the Medium-Sized Multipurpose Agriculture Vehicle (MSMAv) innovative from the conventional agriculture tractor for two purposes. The firstly is to present the novel modified technique of automatic gear for the MSMAv to serve the development of automatic control that expect to reduce the number of labour while controlling machine. Secondly, extending the implementation for several peripheral via a drawbar or hitch system means minimizing the cost of the machine investment. Therefore, the research team has collaborated to develop the conventional farm tractor by changing from a manual to an automatic gear system, including supplementing equipment such as a remote-control system, GPS, car camera, sensors, voice command, for instance, based on existing technologies. The research team expects the development prototype of the vehicle for rice production will be the novelty approach, which provides both opportunities and knowledge to farmers at the same time.
หมายเหตุ :
Kanchana Daoden, Sureeporn Sringam, Supanat Nicrotha, Thanawat Sornnen. (2021). Development of Medium-Sized Multipurpose Agriculture Vehicle. Nat. Volatiles & Essent. Oils, 8(5), 8249-8258.

เอกสารประกอบ